Algemene voorwaarden WDS

 

Algemene regels

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden, ongeacht de locatie waar deze worden uitgevoerd, van de Worship Dance School, hierna ook te noemen: de dansschool.

2. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf in en op het terrein van de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool en aanwijzingen van de teamleden van de dansschool op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.

3. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van de) dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker van de dansschool. 

4. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.

5. De dansschool is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. De dansschool stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.

6. De dansschool is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens, voor of na de lessen, vrijdansen, uitvoeringen, demonstraties etc.

7. De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.

8. Na het volgen van één (gratis) proefles is men verplicht zich voor een cursus/les in te schrijven indien men de cursus/les wil vervolgen.

 

Foto en videomateriaal.

1. Tijdens optreden of lessen van de dansschool heeft de dansschool het recht om foto`s  of video`s te maken en dit foto en/of videomateriaal mag worden gebruikt voor diverse publicitaire doeleinden van de dansschool. 

2. Foto of videomateriaal wordt gebruikt voor de website van de dansschool, maar ook voor foldermateriaal of andere vormen van promotie voor de dansschool.

3.Na ondertekening van het inschrijvingsformulier, ga je ermee akkoord dat de dansschool het foto en filmmateriaal gebruikt voor publicitaire doeleinden. 

4. Mocht de publicatie van foto en video materiaal niet gewenst zijn, dan is er de mogelijkheid om schriftelijk vast te laten leggen dat er geen toestemming gegeven wordt om herkenbaar op foto`s of video`s te komen.

5. Wanneer toestemming is verleend, kan deze niet met terugwerkende kracht ingetrokken worden voor foto en video materiaal welke al openbaar gepubliceerd is.

 

In- en uitschrijven

1. Inschrijving gebeurt door het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier.

2. Voor minderjarige cursisten dient het inschrijfformulier te worden ondertekend door een ouder of voogd.

3. De dansschool dient zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld van een adreswijziging of wijziging van emailadres.

4. Na inschrijving is de cursist per maand lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor de eerste van de maand te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de cursist is overeengekomen.

5. Uitschrijving dient uiterlijk een maand van tevoren te gebeuren d.m.v. een schriftelijke afmelding per email. Dit dient via de website van de dansschool te worden gedaan (www.worshipdanceschool.nl) Vind er geen tijdige afmelding plaats, dan wordt de inschrijving stilzwijgend verlengd en is de cursist het cursusgeld voor het nieuwe maand verschuldigd.

 

Lessen 

1. De dansschool mag een cursus/les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte van de docent, overmacht etc. Ingeval van annulering door de dansschool heeft de cursist recht op terugbetaling van het lesgeld, naar rato van het aantal vervallen lessen.

2. Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht de dansschool hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan telefonisch of via de mail.

3. Het missen van een les, door welke oorzaak ook, geeft nimmer recht op terugbetaling van het lesgeld.

4. Tijdens de basisschoolvakanties gaan de lessen niet door. Indien een les valt op een reguliere feestdag (Nieuwjaar, Pasen,Kerst, Hemelvaart, Pinksteren, Koningsdag), dan vervalt de les ook.

5. Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal als eerste gezocht worden naar vervanging. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. De cursist wordt hiervan (mits bereikbaar) telefonisch of per mail op de hoogte gebracht.

6. Indien er meer dan twee lessen per cursus zijn vervallen, dan heeft de cursist recht op terugbetaling van het lesgeld, naar rato van het aantal vervallen lessen.

7. Het cursusgeld dient op de eerste van elke maand te zijn overgemaakt,  mits anders afgesproken met de cursist. Het cursusgeld dient gestort te worden op de rekening van de dansschool. De tarieven voor een cursus en het rekeningnummer van de dansschool staan op de website vermeld.

8. De dansschool stuurt geen facturen voor de betalingen van het cursusgeld. cursisten of hun gemachtigden zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig overmaken van het cursusgeld.

Huisregels

1. De navolgende regels zijn van toepassing op de “eigen” locatie van de dansschool aan de Basisschool de Oase te Almere . Op andere locaties gelden de huisregels van die locatie en gelden onderstaande bepalingen slechts indien die lokale huisregels niet anders bepalen.

2. Roken binnen de dansschool is niet toegestaan. De dansschool zal de schade (boetes e.d.) door overtreding van rookverbod op de overtreder(s) verhalen.

3. Het is niet toegestaan de danszaal te betreden met schoenen die buiten gedragen zijn. Men dient deze schoenen voor het betreden van de danszaal uit te doen. Dit geldt ook voor bezoekers.

4. De dansschool hanteert geen specifieke kledingvoorschriften. Wij verzoeken u wel om gepast,d.w.z. gemakkelijke in te bewegen kleding te dragen en fatsoenlijk gekleed te komen. Speciale dansschoenen hebben onze voorkeur, maar zijn geen vereiste.

5. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

6. Overtreders van de huisregels kan de toegang tot de dansschool worden ontzegd.

 

Disclaimer

De inhoud en werking van deze website is voortdurend een punt van aandacht, maar dat is geen garantie voor juistheid, volledigheid en/of foutloos of onderbroken functioneren. De geboden informatie en werking kunnen door de dansschool op ieder moment worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie op de website van de dansschool kunnen geen rechten worden ontleend. De dansschool is niet verantwoordelijk voor de informatie van derden waarvan bezoekers, via links op de website van de dansschool, kennisnemen. De dansschool sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via de website van de dansschool is verkregen. De afnemer van informatie is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Ten aanzien van de inhoud van de website van de dansschool bestaat geen overnemingvrijheid. Alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

 

Privacystatement

De persoonsgegevens die u via de website van de dansschool kenbaar maakt, worden verzameld en gebruikt voor administratieve doeleinden en om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij de dansschool. Daarnaast kunnen gegevens worden gebruikt voor onderzoek naar mogelijkheden die kunnen helpen om het activiteitenprogramma van de dansschool te optimaliseren. Uw persoonsgegevens worden door de dansschool niet aan derden verstrekt, tenzij de wet anders voorschrijft. Hebt u er bezwaar tegen dat uw gegevens worden gebruikt voor het u toezenden van informatie over onze activiteiten, dan kunt u dit per email aan ons kenbaar maken

De dansschool behoudt zich het recht voor de privacystatement aan te passen. Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van deze website. Die gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van de bezoekers af te kunnen stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op deze website dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.